0-2444-6000 ต่อ 1129-1131     web_personal@mbu.ac.th

 

 
แสดง # 
ประกาศ การชึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขอบข่ายเนื้อหาสาระความรู้การสอบข้อเขียน และระเบียบการเข้าสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘