0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิปฏบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

Share