0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University
 
Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248  ม.1  ถ.ศาลายา - นครชัยศรี  ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
โทรศัพท์ : 02 - 444 - 6000 ต่อ 1129 - 1132
โทรสาร : 02 - 444 - 6078
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Share