0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 
วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ริเวอร์แคว โบตานิค ดีไลท์ รีสอร์ท ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๒๐ รูป/คน เพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
 
กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกลุ่มงานปฏิบัติการและบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 
 
Share