0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์โลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารหรือผู้นำถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ คุณลักษณะผู้บริหารที่เป็นทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะของตำแหน่งงาน จะช่วยเสริมสร้างผู้บริหาร ในการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ดังนั้น ผู้บริหารในองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร และบทบาทภาวะผู้นำไปสู่มุมมองที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับตัว ปรับวิธีการทำงานและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัจจัยความท้าทายศักยภาพการบริหารองค์กรในมิติต่าง ๆ ความท้าทายในโลกการศึกษาไร้พรมแดน การบริหารจัดการองค์กรภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและการบริหารภาครัฐ และความท้าทายปัญหาธรรมมาภิบาลในองค์กร
     มหาวิทยาลัยมหามกัฏราชวิทยาลัย จำเป็นจะต้องปรับระบบการบริหารจัดการให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารให้พร้อมต่อการบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การบริหาร รองรับกับยุคสมัยและสังคมการเปลี่ยนแปลง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรได้ 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์และรอบรู้สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อให้ผู้บริหารได้เกิดความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบทางการบริหาร ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ
๔. เพื่อให้ผู้บริหารได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามพันธกิจ
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กำหนดขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรมออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ความรู้และประสบการณ์บริหาร กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมได้แก่ ผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน คณบดีและผู้อำนวยการ มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๕๗ รูป/คน
 
Share