0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

 วันนี้ (๒๕ พ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน "ธรรมสถาน มมร MBU 4.0" ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

Share