0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนสำเร็จเพิ่มเติมอีก ๒ หลังคือ อาคาร B 7.6 และอาคาร B 7.7 ซึ่งบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างได้ส่งมอบอาคารให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้อาคาร B 7.6 เป็นอาคารสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ และอาคาร B 7.7 เป็นอาคารสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมให้ย้ายสำนักงานและให้ไปจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้เป็นต้นไป

Share