0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง และสร้างเครือข่ายทางสังคมในการนำวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง โดยงานสัมมนานี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ทั้งจากกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยกว่า ๒๐๐รูป/คน

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ต้องขัง กับกรมราชทัณฑ์ ตามพระราชกระแสรับสั่ง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะศาสนาและปรัชญา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญร่วม  คำเมืองแสน และคณะ เป็นผู้ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อและสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาในทัณฑสถาน/เรือนจำ จำนวน ๘๐ แห่ง มีการดำเนินงานตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งโครงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากมหาวิทยาลัยและกรมราชทัณฑ์  ได้ปรึกษาหารือถึงวิธีการ และแนวทางการดำเนินการของโครงการนี้ต่อไป

 

Share