0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานใน "งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวถวายรายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการจากสังกัดต่างๆ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กว่า ๔๐ องค์กร ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย

       ในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  

ภายในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนองานวิจัย บทความวิชาการ แนวการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมงานด้านการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ร่วมกันเสนอผลงานวิชาการ และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะรวบรวมเป็นบทสรุปแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการระดมข้อคิดเห็นภายในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ให้กับรัฐบาล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้ส่งมอบบทสรุปให้นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับมอบหมายจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ให้เป็นผู้แทนในครั้งนี้

 
 
Share