0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  ในการเป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านทางสถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทยโดยมี ท่านวันไชย์ รอรแสง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนในการรับเงินช่วยเหลือ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม  โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ร่วมกับ วัดสังฆทาน วัดพระบาทน้ำพุ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  รวมเงินบริจาคทั้งหมดเป็นเงิน ๖๔๖,๗๐๐ บาท

Share