0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการเขียนข้อเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสิกขรา เดอ พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

อ.สุนันทา  สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) บรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Share