0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดินทางไปยัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าแสดงมุทิตาต่อ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Share