0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๕ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยในช่วงเช้า พระเทพบัณฑิต อธิการบดี  เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย  มีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ส่วนในช่วงบ่าย พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดี

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา"มหามกุฏราชวิทยาลัย"ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบรมราชชนก และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนการของพระภิกษุ สามเณร สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์เป็นประจำทุกปี

 

Share