0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการ งานสารบรรณ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๑ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและงานทะเบียนและวัดผลแก่บุคลากร ให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาในส่วนงานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานเอกสาร พร้อมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

Share