0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

นที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม - นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,พ.ท. ปริเยศ โพธิวัฒน์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑, พ.ต.อ. สุธี พรมมาลี ผกก.สภ.พุทธมณฑล และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะเสด็จมาปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นประธานพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ จึงมีการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ มอบหมายงานให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน และตรวจบริเวณสถานที่จัดงาน

 

Share