0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัด "โครงการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560" ในระหว่างวันที่  12 – 13  พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในครั้งนี้ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน อีกทั้งยังได้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมวางแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดส่งข้อมูลไปทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมิน 3.69 อยู่ในระดับดี และจากแนวโน้มผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ถือว่าผลการประเมินมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

Share