0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

มมร สร้างความร่วมมือกับคณะสงฆ์ ในด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

บ่ายวันนี้ (๒๘ ธ.ค.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับมอบหมายจาก พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่าง คณะธรรมยุต และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในส่วนของแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยกร่างหลักสูตรการพัฒนาพระสังฆาธิการ หลักสูตรการพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ และหลักสูตรการพัฒนาพระนักเทศน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมฯ

 

Share