0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (IndividualScorecard:IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IndividualDevelopmentPlan:IDP)”โดยเล็งเห็นความสำคัญการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

       

 
 
Share