0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคลากรอัตราจ้างรายปีเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

Share